Avtalevilkår Varanger KraftFiber gjeldende fra 01.05.2022


Vilkår for tilknytning og tilgang til Varanger Krafts fibernett for private sluttbrukere.


Utarbeidet for tilknytning av sluttbrukere tilknyttet Varanger Krafts fiberoptiske nett. Vilkårene regulerer omfang, eierforhold og vil kunne endres løpende. Gjeldende vilkår vil til enhver tid være å finne på www.varanger-kraftfiber.no


1.Generelt
Nærværende vilkår gjelder mellom Varanger Kraft AS (heretter kalt Leverandøren) og den som er registrert som kunde (heretter kalt Kunden) for tilknytning til- og bruk av Varanger Kraft sitt fibernett.


2.Beskrivelse av leveransen
Tilgang leveres til termineringspunktet. Med termineringspunktet menes tilkoblingspunktet mellom Leverandørens kommunikasjonsnett og Kundens terminalutstyr. Termineringspunktet kan være plassert etter gjennomslag i mur/vegg i bygning der tilgang er bestilt, og vil termineres i en hussentral (svitsj). Leverandøren eier og disponerer alt utstyr frem til og med innplassert hussentral.


3.Forutsetninger - særlige begrensninger
Kunden må være innenfor det til enhver tid definerte, geografiske dekningsområdet for levering av fiberoptisk tilknytning. Hussentral må plasseres i rom med stabil, sikker strømforsyning og temperatur. Innomhus kabelføringer til dette punktet er Varanger Krafts ansvar og begrenses inntil 10 m (jfr. Pkt. 5).


4.Jordtrasé
I de tilfeller jordtrasé er besluttet som innstrekk, er kunden selv ansvarlig for ned graving avfiber-rør på egen tomt. Graving utføres etter anvisning fra Leverandør. Rør leveres avLeverendør.


5.Pris
Pris for tilknytning og bruk består av engangs etableringsavgift samt en løpendemånedsavgift. Det påløper ikke kostnader ved bruk av fibernettet utover nevnte avgifter.Innholdstjenester kan Kunden kjøpe fra de til en hver tid gjeldene Tjenesteleverandører, jfr.Pkt. 12. Tilknytning forutsetter at man minimum har avtale om levering av internettilgangmed en av de aktuelle leverandørene i 12 mnd. Pris for tilknytning og bruk fremkommer iLeverandørens til enhver tid gjeldende prisliste. De oppgitte priser inkluderer installasjonfrem til og med hussentral, men inkluderer ikke øvrig kabling internt i husstanden ellerinstallasjon av terminalutstyr (PC, TV, trådløs ruter, etc.).


6.Angrerett
Kunden kan, forutsatt at tjenesten er solgt utenfor fast forretningssted, herunder ved aktivttelefonsalg eller via Internett, gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter atLeverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. DersomLeverandøren ikke oppfyller sin opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere det
obligatoriske angrefristskjema senest ved levering av tjenesten, utvides fristen til tre måneder regnet fra inngåelse av Avtalen. Kunden må gi melding til Leverandøren dersom angreretten skal benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Dersom tjenesten er kjøpt via web, og partene avtaler at tjenesten skal påbegynnes før angrefristens utløp, skal Leverandørens utgifter forbundet med påbegynnelse og installering dekkes av Kunden hvis Kunden senere benytter seg av angreretten.


7.Kundens plikter
Dersom Kunden har eget internt nett, er Leverandøren ikke ansvarlig for feil eller mangler ved dette.


8.Service og brudd
Leverandør kan gjøre uvarslet service på eget utstyr eller fibernettet innenfor tidsrammen 00:00 - 06:00. Uforutsette hendelser som medfører brudd i fibertjenester forsøkes reparert raskest mulig, på normalarbeidsdager.


9.Eiendomsrett til utstyr
Utstyret som er levert i forbindelse med bestillingen er utlånt fra Leverandør og eies av Leverandør. Leverandør er ansvarlig for installasjon av hussentral på Kundens tilknytningspunkt som blir avtalt mellom Kunden og montør. Kunden bærer ansvaret for nødvendig strømforsyning og skal besørge all innvending kabling fra tilknytningspunkt til Kundens brukerutstyr. Ref. Pkt. 5.


10.Videresalg / utleie
Kunden må ikke videreselge eller leie ut tjenestert uten at det foreligger avtale om dette mellom Leverandøren og Kunden.


11.Forbehold
Leverandøren tar forbehold om uforutsette hindringer som kan føre til at tilknytning ikke kan leveres på angitte adresse.


12.Tilgang til Tjenester
Leverandøren tilbyr Kunden tilgang til ulike tjenester og tjenesteleverandører. Dette er til en hver tid oppdatert på Leverandørens portal www.varanger-kraftfiber.no Kunden bestemmer og bestiller de tjenester som skal benyttes over fibernettet. Kunden inngår separate avtaler med de respektive Tjenesteleverandør(er).


13.Bindingsavtaler
Bindingstid for nye fibertilkoblinger er 12 mnd. I bindingstiden krever Leverandør at Kunde har minimum internett som aktiv tjeneste fra valgfri leverandør. Kunden kan belastes et gebyr ved uttreden før avtaleperiodens utløp. Gebyret fremkommer i prislisten.


14.Ansvar og erstatning
Ingen av partene skal svare økonomisk, eller på annen måte for eventuelle indirekte tap denandre part påføres som en følge av at denne avtalen ikke etterleves. Som indirekte tapregnes blant annet, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning(driftsavbrudd), tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn),tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt,tap som følge av ødelagte eller forringede data. Ved mislighold og grovt mislighold kan denannen part kreve erstatning for direkte tap. Dette skal dog dokumenteres å være vesentlig ogha direkte relevans til denne avtalen.


15.Avtalens varighet og oppsigelse
Avtalen løper til den sies opp av en av partene. Etter at avtaletiden på 1 år har utløpt, kanKunden si opp Avtalen med 1 måned skriftlig varsel. Dersom Kunden sier opp avtalen i løpetav avtaletiden, påløper gebyr som angitt i gjeldende prislister.


16.Prisendring
Med unntak for konsumprisjusteringer og prisendringer som skyldes endringer i offentligeskatter og avgifter skal Kunden varsles direkte om prisendringer til Kundens ugunst. Varslingskal skje minst 1 måned før endringen trer i kraft.


17.Ikrafttredelse
Disse vilkår trer i kraft ved bestilling av tilgang.


18.Force-majeure- lignende situasjoner:
Ved nødsituasjoner, alvorlige trusler mot helse, miljø og sikkerhet, naturkatastrofer, krig ellerkrigslignende tilstander, omfattende streik, lockout, ved alvorlig fare for sabotasje mot netteller tjenester eller pålegg om stenging av tjenester, har Leverandøren rett til å gjennomføreavbrudd eller begrensninger i tjenesten.